Arhiva Admitere licenta 2016

 
 
 * La Horticultură (cursuri de zi)
- interviu (admis/respins)
- 70% media de la bacalaureat;
- 30% nota/media la alegerea candidatului la una din probele de bacalaureat - limba română/limba maternă, matematică, chimie, biologie sau geografie.

   * La Peisagistică (cursuri de zi)
- 70% nota testare abilităti exprimare grafică si a capacitătii de perceptie si vedere în spatiu;
- 30% nota/media probei de limba română de la bacalaureat.

   * La Horticultură (învătământ la distantă)
- interviu

 Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărţii de identitate.

Candidatul primeşte de la comisie:

 • Un dosar plic, pe care va înscrie datele de identificare, inclusiv adresa de e-mail şi numărul de telefon;
 • Cererea de înscriere, care se va completa de către candidat cu toate datele cerute sub semnătură proprie.

La dosar se anexează următoarele acte:

 • Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) şi foaia matricolă în original sau copii legalizate
 • Adeverinţă eliberată de liceu, în original sau copie legalizată, pentru absolvenţii care au promovat examenul de bacalaureat în anul 2015
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul)
 • Adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale (şcolare sau teritoriale) sau de medicul de familie, din care să rezulte că solicitantul este apt pentru domeniul sau specializarea pentru care candidează
 • Patru fotografii tip carte de identitate
 • Copie după buletin/carte de identitate
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere (pentru fiecare facultate/specializare la care se înscrie), sau după caz, adeverinţa necesară obţinerii scutirii de la plata taxei de înscriere, cu precizarea că scutirea de la plata taxei de înscriere se acordă doar pentru un singur domeniu/specializare (program de studii)

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la o singură specializare, următorii candidaţi în vârstă de până la 26 de ani împliniţi în anul 2015:

 • copiii personalului didactic aflat în activitate;
 • orfanii de ambii părinţi;
 • copiii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
 • angajaţii pe perioadă nedeterminată în USAMV Bucureşti sau copiii acestora.

Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere, constituite cu ocazia concursului, pe facultăţi.

 • Cerere prin care se solicită de către candidat susţinerea examenului în limba maternă, dacă este cazul.
 • Documente care justifică provenieţa din medii dezavantajate socio-economic (care provin din centre de plasament, orfani, romi şi persoane cu dizabilităţi).

Dosarele incomplete nu sunt acceptate pentru înscriere.

Taxa de înscriere pentru admitere: 150 lei + 50 lei pentru fiecare altă opţiune (specializare) în plus de la alte facultăţi din cadrul USAMV Bucureşti

Taxa de înmatriculare: 50lei

Taxe anuale Horticultură

Taxe anuale Peisagistică

 

Studii universitare de Licenţă - Anul 2015-2016 

Horticultura - cursuri de zi

Locuri buget - 77

Locuri taxa - 70

Peisagistica

Locuri buget - 35

Locuri taxa - 29

Horticultura - cursuri ID

Locuri taxa - 75

 

 • 1 - 23 septembrie - inscrierea, concomitent cu sustinerea interviului, incasarea taxelor de inscriere, de inmatriculare + transa I a taxei de studii in limita numarului de locuri afisate (inscrierea se sisteaza in momentul ocuparii locurilor).
 • 1 - 23 septembrie - inmatricularea candidatilor participanti la concursul din sesiunea iulie 2014, prin plata taxei de inmatriculare + transa I a taxei de studii (candidati care nu au solicitat retragerea documentelor de la dosarul de concurs) - inmatricularea se sisteaza in momentul ocuparii locurilor.
 • 25 septembrie - afisarea rezultatului final - studenti inmatriculati la taxa

*Pentru specializarea Peisagistica:

 • 1 - 19 septembrie - inscrierea candidatilor, incasarea taxelor de inscriere
 • 22 septembrie - sustinerea probelor
 • 23 septembrie - afisarea rezultatelor
 • 23 - 24 septembrie - incasarea taxei de inmatriculare + transa I a taxei de studii
 • 25 septembrie - afisarea rezultatului final - studenti inmatriculati la taxa

 

ADMITERE SEPTEMBRIE 2015

LISTA FINALA A CANDIDATILOR INMATRICULATI PE LOCURILE CU TAXA

SPECIALIZAREA HORTICULTURA

SPECIALIZAREA PEISAGISTICA

 

SPECIALIZAREA HORTICULTURA

Lista finala a candidatilor inmatriculati pe locurile cu finantare de la BUGET

Lista candidatilor respinsi

Lista finala a candidatilor inmatriculati pe locurile cu TAXA

SPECIALIZAREA PEISAGISTICA

Lista finala a candidatilor inmatriculati pe locurile cu finantare de la BUGET

Lista candidatilor respinsi

Lista finala a candidatilor inmatriculati pe locurile cu TAXA