Arhiva Admitere Masterat 2016

 
 

ADMITERE MASTERAT SESIUNEA SEPTEMBRIE 2016

Domeniul Programul de master Număr locuri taxă
Horticultură Managementul conservării biodiversității 21
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole 19
Științe horticole ecologice  18

 

ADMITERE MASTERAT SESIUNEA IULIE 2016

Domeniul Programul de studii universitare de MASTER Forma de învățământ/Număr de credite Nr. maxim de studenți ce pot fi școlarizați Număr de locuri
BUGET TAXĂ
Horticultură Managementul conservării biodiversității IF/120 150 27 23
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole 27 23
Științe horticole ecologice 28 22
Tehnologii performante, management si marketing viti-vinicol *    
 
* Doar in regim de taxa si cu un minim de 25 de candidati.
 

 

 

proba scrisă (test grilă) pondere 50%

media examenului de diplomă/licentă, pondere 50%

Documente necesare inscrierii

 • Cerere de înscriere (formular tipizat pus la dispoziţie de secretariatul facultăţii)
 • Diplomă de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2014-2015, din care să reiasă media generală, mediile obţiinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) - în original sau în copie legalizată
 • Suplimentul la diplomă / foaia matricolă - în original sau copie legalizată
 • Diplomă de bacalaureat şi foaia matricolă - în original sau copie legalizată
 • Certificatul de naştere, în copie legalizată
 • Certificatul de căsătorie, în copie legalizată (dacă este cazul)
 • Copie după buletinul sau cartea de identitate
 • Adeverinţă medicală tip
 • Patru fotografii tip carte de identitate/buletin
 • Chitanţa de plată a taxei de înscriere
 • Acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concurs şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să beneficieze de scutirea respectivă).

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, pentru înscrierea la un singur program de studii, candidaţii a căror vârstă nu depăşeşte 26 ani şi care se pot încadra în una din situaţiile de mai jos:

 • copiii personalului didactic aflat în activitate
 • orfani de ambii părinţi
 • copii proveniţi din casele de copii sau din plasament familial
 • angajaţii pe perioadă nedeterminată în cadrul USAMV Bucureşti sau copiii acestora.

Scutirea de la plata taxei se face numai pe baza actelor prezentate de candidaţi, din care să rezulte că fac parte din una dintre categoriile de mai sus. Aprobarea scutirii se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăţi.

NOTĂ : Pentru ocuparea unui loc subvenţionat de la buget, trebuie depuse actele de studii în original.

 Taxă înscriere pentru admitere:

 • 150 lei - se plăteşte la înscriere.

Taxă înmatriculare (pentru toţi candidaţii admişi):

 • 50 lei (se plăteşte la înmatriculare).

Taxe master


 

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL SCRIS LA SPECIALIZĂRILE:

○ ȘTIINȚE HORTICOLE ECOLOGICE

○ TEHNOLOGII INTEGRATE DE PRODUCERE ŞI VALORIFICARE A PRODUSELOR HORTICOLE

○ MANAGEMENTUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII

○ MODELAREA ŞI CONSERVAREA PEISAJULUI VEGETAL URBAN

 

1. Noţiuni de ecologie şi protecţia mediului:

· caracterizarea ecosistemelor – analiza componentelor structurale şi funcţionale;

· clasificarea speciilor in functie de factorii de mediu (umiditate sol, temperatura aer, lumina, reactia solului)

· particularităţile agroecosistemului horticol;

· dezvoltarea durabilă – definiţie şi implicaţii în dezvoltarea sistemelor socio-economice;

· particularităţi ale protecţiei integrate a culturilor horticole.

2. Zonarea culturilor horticole

· legumicole

· ornamentale (floricole si dendrologice)

· pomicole

· viticole

3. Noţiuni de poluare şi agricultura ecologica

· surse de poluare

· sisteme alternative de cultura

· principii si obiective ale agriculturii ecologice

4. Managementul productiei ecologice

· rolul biodiversitatii in agricultura ecologica

· reguli si principii de obtinere a productiei ecologice

· inspectie, etichetare, comercializare, import, export produse ecologice – notiuni de baza

 

Bibliografie orientativă:

1. Berca, M. 2000 - Ecologie generală şi protecţia mediului. Editura Ceres, Bucureşti

2. Dejeu, L., Petrescu, C., Chira, A. 1997. Horticultură şi protecţia mediului, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

3. Marin D.I., Băbeanu, N. 2005 – Ecologie. Editura Ceres, Bucureşti

4. Vădineanu A., 1998 - Dezvoltarea Durabilă, Vol. I-II, Ed. Universităţii Bucureşti

5. Botnariuc N., Vădineanu A. 1982– Ecologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

6. Chira, C-L. 2005 – Tehnici hortiviticole compatibile cu mediul. Editura Ceres, Bucureşti

7. Ciocarlan, V. 2009 – Flora ilustrata a Romaniei. Editura Ceres, Bucureşti

8. Balan, V., Dejeu, L., Chira, A., Ciofu, R. 2003 – Horticultura alternativa si calitatea vietii. Editura GNP Minischool, Bucureşti

9. Ordonanta de urgenta 195/2005, privind protectia mediului, actualizata la data de 1 ianuarie 2012

10. http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/dezvoltare_durabila.htm

11. http://www.mapam.ro/ro/agricultura-ecologica.html

Atenţie! Bibliografia prezentată este strict orientativă. Candidaţii pot folosi pentru pregătirea tematicii de concurs orice sursă, în orice limbă de circulaţie internaţională.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL SCRIS LA SPECIALIZAREA:

○ TEHNOLOGII PERFORMANTE – MANAGEMENT ȘI MARKETING VITI-VINICOL

 

I. Importanta viticulturii în economia natională

Importanta viticulturii din punct de vedere social

Importanta viticulturii din punct de vedere economic

Situatia viticulturii pe plan mondial

Situatia viticulturii în România

Măsuri de relansare a productiei vitivinicole

Viticultura si problemele lumii contemporane

II Ecologia si zonarea culturii vitei-de-vie

Ecosistemul viticol (biocenoza, biotopul, subsistemul agrofitotehnic, subsistemul socio-economic)

Influenta factorilor climatici asupra cresterii, dezvoltării si fructificării viTei-de-vie.

Influenta factorilor edafici asupra vitei-de-vie.

Influenta factorilor orografici.

Influenta factorilor secundari de biotop.

III. Zonarea culturii vitei-de-vie.

Regiunile viticole ale României

Încadrarea podgoriilor si centrelor viticole ale României în cadrul regiunilor de la nivel european.

Criterii de zonare a sistemelor de cultură si a soiurilor de vită-de-vie

 

Numarul de locuri pe specializări

Managementul conservării biodiversităţii – 11 locuri taxă

Tehnologii integrate de obţinere şi valorificare a produselor horticole – 15 locuri taxă

Tehnologii performante – management şi marketing viti-vinicol – 28 locuri taxă

Modelarea şi conservarea peisajului vegetal urban – 30 locuri taxă

Ştiinţe horticole ecologice – 30 locuri taxă

 

15-18 septembrie – inscrierea candidatilor

21 septembrie – sustinerea probei grila

21-22 septembrie – afisarea rezultatelor la proba grila

21-23 septembrie – depunerea, analizarea si solutionarea eventualelor contestatii

24-25 septembrie – incasarea taxelor (taxa inmatriculare – 50 lei si prima transa a taxei de studii – 1100 lei)

28 septembrie – afisarea rezultatului final

 

REZULTATE PARŢIALE CONCURS ADMITERE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT
SESIUNEA septembrie 2015


Specializarea: TEHNOLOGII INTEGRATE DE OBŢINERE ŞI VALORIFICARE A PRODUSELOR HORTICOLE

Specializarea: MANAGEMENTUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂŢII

Specializarea: TEHNOLOGII PERFORMANTE, MANAGEMENT ŞI MARKETING VITI-VINICOL