ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ - ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

 
 

Informații generale

Acreditat de către ARACIS cu calificativul ÎNCREDERE din data de 17.05 2017

  • DURATA STUDIILOR 4 ANI
  • DIPLOMĂ ECHIVALENTĂ CU CEA DE LA ÎNVĂŢĂMÂNTUL DE ZI
  • PLANURI DE ÎNVĂŢĂMINT SIMILARE

Studenţii înscrişi la ID-Horticultură în baza taxei de şcolarizare beneficiază de:

  • asistenţă la înscriere din partea comisiei de admitere;
  • materiale de studiu (suport de curs, CD-uri, broşuri etc.)
  • verificarea cunoştiinţelor pe parcurs;
  • examinarea finală;
  • asistenţă pe perioada studiilor din partea tutorilor;
  • acces la baza materială a facultăţii în timpul activităţilor aplicative asistate sau pentru elaborarea lucrării de licenţă, lucrări de cercetare, pe baza programului stabilit de tutore;
  • acces la biblioteca universităţii în baza legitimaţiei de student.

Învăţământul la Distanţă (ID) reprezintă o tehnologie modernă de pregătire, cu mare răspândire şi eficienţă verificată în ţările Uniunii Europene (UE), care este adaptabilă educaţiei permanente atât pentru formarea iniţială, cât şi pentru formarea continuă în domeniile de specializare ale Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Bucureşti. Acest tip de proces educaţional pune la dispoziţia studenţilor resurse de învăţământ cu următoarele caracteristici:

- separarea în timp şi/sau spaţiu a studenţilor în raport cu facultatea pe de o parte dar şi între studenţi între ei pe de altă parte;

- interacţiunea între studenţi şi facultate şi între studenţi şi resursele de învăţământ se realizează prin medii de comunicare bidirecţionale.

În derularea procesului de învăţământ în cadrul programului ID se vor avea în vedere următoarele aspecte :

- se asigură înformarea corectă a candidaţilor despre condiţiile şi cerinţele de înscriere, cuantumul taxelor, informarea studenţilor despre conţinutul programele de studiu, tipul diplomei obţinute, modul de examinare, modul de comunicare cu facultatea şi cu tutorii etc.;

- asiurarea accesului tuturor studenţilor înscrişi la ID şi în mod egal la: asistenţă la înscriere, asistenţă educaţională, livrarea resurselor de învăţare, acces la mijloace de comunicare, suport tutorial, examinare corectă şi înregistrarea notelor obţinute, consiliere profesională etc.

 

Adresa ARACIS

Anexa II_8a - Regulament ID 2016

Anexa II_10 - Procedură privind organizarea si desfasurarea activitatilor didactice la ID

Anexa II_45b - Procedura privind realizarea actualizarea evaluarea si distribuirea resurselor de invatare pentru ID